top of page

En de Beste Masterstudent van 2024 is ... Lieve Dewallef!

(English version below)


Juli betekent niet alleen het begin van de grote vakantie, maar ook van de proclamaties van de masterstudenten. Traditiegetrouw reikt PDL dan de PDL-Prijs voor Beste Masterstudent Biologie uit en dit jaar ging die naar ... Lieve Dewallef. Lieve maakte haar masterproef bij promotor prof. Robby Stoks en co-promotor Dr. Janne Swaegers onder begeleiding van Sarah Jorissen. Ze onderzocht waterjuffers die door de klimaatverandering niet naar koelere gebieden, maar net naar warmere, naar het zuiden. Willen we dat met het weer van het afgelopen jaar niet allemaal een beetje?Klimaatopwarming zorgt ervoor dat vele soorten koudere oorden opzoeken, maar ook gebiedsuitbreidingen naar warmere gebieden komen voor. Bij het lantaarntje (Ischnura elegans), een waterjuffer, is een zuidwaartse verschuiving vanuit Zuid-Frankrijk naar het warmere Spanje aan de gang. De warmere temperaturen verlengen het groeiseizoen van de waterjuffer, wat toelaat meer generaties per jaar te voltooien. De generaties moeten elkaar echter sneller opvolgen, wat een sneller levenstempo vereist met een snellere ontwikkeling en groei als larve, maar vaak ook een kortere volwassen levensduur.


Wij onderzochten de evolutie van het levenstempo in twee tijdsvensters tijdens die zuidwaartse gebiedsuitbreiding. De zogenaamde 'oude' Spaanse populaties zijn al ongeveer 70 jaar aanwezig in Spanje en geven dus een kijk op langetermijnaanpassingen. De 'nieuwe' Spaanse populaties bereikten het warmere gebied slechts een decennium geleden en geven dus een kijk op kortetermijnaanpassingen. Beide Spaanse regio’s werden vergeleken met een koudere Zuid-Franse regio vanwaaruit de gebiedsuitbreiding startte. Lantaarntjes uit de drie regio’s werden onder gecontroleerde omstandigheden vanaf het eistadium opgekweekt bij twee temperaturen gelijkend op de temperaturen in Zuid-Frankrijk en Spanje.


We bekeken levenskenmerken die het levenstempo weergeven, alsook kenmerken die verschillen in het levenstempo kunnen bepalen. Zo werd gemeten hoeveel de dieren aten (gedrag) en hoe efficiënt dat voedsel omgezet werd in lichaamsmassa (fysiologie) en dus bijdroeg aan de groei. Daarnaast werd de mitochondriale efficiëntie onderzocht, een maat voor de efficiëntie waarmee de verbruikte zuurstof energieproductie in de mitochondriën ondersteunt.


Onze resultaten toonden evolutie naar een sneller levenstempo in de Spaanse waterjufferlarven aan. Larven uit de nieuwe Spaanse regio versnelden bij opwarming hun groei meer dan de Zuid-Franse larven door een hogere voedselopname bij warmere temperaturen. De larven uit de oude Spaanse regio vertoonden globaal over beide testtemperaturen een snellere groei in vergelijking met de andere larven en dat door een hogere efficiëntie waarmee het opgenomen voedsel omgezet werd in lichaamsmassa. De levensduur van de volwassen dieren verschilde niet tussen de regio’s, maar verkortte wel onder opwarming. De mitochondriale efficiëntie kon niet duidelijk gelinkt worden aan patronen in het levenstempo, maar vertoonde wel verschillen tussen de regio’s. Verder onderzoek kan uitwijzen wat de mitochondriale verschillen drijft. Ons onderzoek kan mogelijke toekomstige veranderingen in het levenstempo onder klimaatopwarming in Zuid-Frankrijk en de daarmee gekoppelde eventuele effecten op het voedselweb voorspellen.


Lieve DewallefLantaarntjes opgekweekt in het labo. Links: larve; midden: metamorfose naar het volwassen levensstadium; rechts: volwassen waterjuffer met rode kleuraanduiding op de thorax voor individuele identificatie (© Lieve Dewallef).


July not only marks the start of the summer holidays, but also of the proclamations of the master students. Traditionally, PDL awards the PDL Prize for Best Master's Student in Biology and this year it went to ... Lieve Dewallef. Lieve wrote her master's thesis with promoter Prof. Robby Stoks and co-promoter Dr. Janne Swaegers under the guidance of Sarah Jorissen. She studied damselflies that, due to climate change, are not moving to cooler areas, but to warmer ones, to the south. Don't we all want that a little with the weather of the past year?


Climate warming is causing many species to move to colder places, but area expansions to warmer areas are also occurring. The common bluetail (Ischnura elegans), a damselfly, is undergoing a southward shift from southern France to warmer Spain. The warmer temperatures extend the damselfly's growing season, allowing more generations to complete each year. However, the generations must succeed each other more quickly, which requires a faster pace of life with faster development and growth as a larva, but often also a shorter adult lifespan.


We examined the evolution of the life rate in two time windows during that southward expansion. The so-called 'old' Spanish populations have been present in Spain for about 70 years and thus provide an insight into long-term adaptations. The 'new' Spanish populations reached the warmer region only a decade ago and thus provide a window into short-term adaptations. Both Spanish regions were compared with a colder southern French region from which the area expansion started. Bluetails from the three regions were grown under controlled conditions from the egg stage at two temperatures similar to the temperatures in southern France and Spain.


We looked at life characteristics that reflect the life rate, as well as characteristics that can determine differences in the life rate. This measured how much the animals ate (behavior) and how efficiently that food was converted into body mass (physiology) and thus contributed to growth. In addition, mitochondrial efficiency was examined, a measure of the efficiency with which the consumed oxygen supports energy production in the mitochondria.


Our results demonstrated evolution towards a faster life rate in Spanish damselfly larvae. Larvae from the new Spanish region accelerated their growth more during warming than the southern French larvae due to higher food intake at warmer temperatures. The larvae from the old Spanish region showed faster growth overall over both test temperatures compared to the other larvae, due to a higher efficiency with which the ingested food was converted into body mass. The lifespan of the adults did not differ between the regions, but did shorten under warming. Mitochondrial efficiency could not be clearly linked to patterns in the life rate, but did show differences between regions. Further research may reveal what drives the mitochondrial differences. Our research can predict possible future changes in the life rate under global warming in southern France and the associated possible effects on the food web.


Lieve Dewallef

Comments


Commenting has been turned off.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page