top of page

Verslag: PDL-uitstap naar Gent

(English version below)


Op maandag 20 mei trok een kleine maar fijne groep PDL'ers en andere natuurliefhebbers op uitstap naar Gent.

In de voormiddag werden we opgewacht door gids Myriam aan het natuureducatiecentrum Jan Hublé voor een wandeling in de Bourgoyen-Ossemeersen, een onderdeel van het door Natuurpunt beheerde natuurpark Levende Leie. Van een oude spoorwegberm (met de kraters van bominslagen van WO I nog zichtbaar) tot uitgestrekte graslanden, beken en natuurlijk (een tak van) de Leie zelf, ontdekten we een verrassend gevarieerd natuurgebied, en dat op een steenworp van centrum Gent - we konden de Sint-Baafskathedraal zelfs zien staan aan de horizon! In het voorjaar zijn de Bourgoyen-Ossemeersen een pracht van groen, geel en roze afkomstig van ratelaar en koekoeksbloem; de rietkragen in het gebied zijn de ideale nestplaats voor de prachtige blauwborst en er rusten dikwijls zeldzame trekvogels uit op hun weg naar het noorden. Wij zagen onder andere lepelaars, aalscholvers, rietzangers en karekieten hun ding doen, onder het geroep van koekoeken. Toch minder bloemen dan anders dit voorjaar: ook hier heeft een geëxplodeerde populatie naaktslakken lelijk huisgehouden onder de kiemplantjes!


Na een picknicklunch gingen we naar het centrum van Gent voor een snelle cafeïneshot, maar vooral voor een begeleide rondleiding in de tentoonstelling 'Wonderkamer van de WAARHEID' in het GUM, het Gents Universiteitsmuseum. De gids vertelde aan de hand van allerhande intrigerende voorwerpen - van opgezette papegaaien tot een buitenaards aandoend skelet dat een kunstenaar heeft gemaakt met alle menselijke beentjes - die ons doen twijfelen aan wat waarheid is. Eén ding is zeker: het KMI geloven we alvast niet meer, want de voorspelde druilige dag bleek er eentje met een aangenaam en bijwijlen zelfs warm zonnetje te zijn. Na de rondleiding in de wonderkamer konden we het GUM verder verkennen en sprongen we ook even binnen in de Plantentuin van Gent. Helaas waren alle tijdslots voor de tijdelijke tentoonstelling over lichtgevende paddenstoelen al gereserveerd. Maar wie weet: misschien zien we de tentoonstelling - samengesteld door een masterstudent biologie van de UGent - later nog wel ergens anders opduiken ...


Blokkeer alvast 28 september in je agenda: dan plannen we een bezoek aan de Plantentuin van Meise!
Tekst en foto's: B. De Groef


Report: PDL Excursion to Ghent


On Monday, May 20, a small but fun group of PDL members and other nature lovers went on a trip to Ghent. In the morning we were met by guide Myriam at the Jan Hublé Nature Education Center for a walk in the Bourgoyen-Ossemeersen, part of the Levende Leie nature park managed by Natuurpunt. From an old railway embankment (with the craters of bomb impacts from WWI still visible) to vast grasslands, streams and of course (a branch of) the Leie itself, we discovered a surprisingly varied nature reserve, just a stone's throw from the center of Ghent - we could even see St. Bavo's Cathedral on the horizon! In spring, the Bourgoyen-Ossemeersen are a splendor of green, yellow and pink from rattle and ragged-robin; the reed beds in the area are the ideal nesting place for the beautiful bluethroat and rare migratory birds often rest there on their way north. We saw spoonbills, cormorants, sedge warblers and reed warblers, among others, doing their thing, accompanied by the calls of cuckoos. Fewer flowers than usual this spring: here too, an exploded population of slugs has wreaked havoc among the seedlings!


After a picnic lunch we headed to the center of Ghent for a quick caffeine shot, but particularly for a guided tour of the 'Wunderkammer of TRUTH' exhibition in the GUM, the Ghent University Museum. The guide talked about all kinds of intriguing objects - from stuffed parrots to an alien-looking skeleton that an artist has made with all human bones - that make us doubt what truth is. One thing is certain: we no longer believe the RMI, because the predicted drizzly day turned out to be one with pleasant and sometimes even warm sunshine. After the tour of the Wunderkammer, we could further explore the GUM and we also popped into the Ghent Botanical Garden. Unfortunately, all time slots for the temporary exhibition on luminous mushrooms had already been reserved. But who knows: maybe we will see the exhibition - put together by a master's student in biology from Ghent University - pop up somewhere else later...


Block September 28 in your calendar: we are planning a visit to the Meise Botanical Garden!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page