top of page

Nieuw BioScience Centre schiet de hoogte in

(English version below)


Wie recent in de Celestijnenlaan was, of zelfs maar op de autostrade in de buurt van de campus , kon er niet naast kijken: op de campus verrijst een mastodont. Niet van het uitgestorven genus Mammut, maar een gloednieuw BioScience Centre, de toekomstige thuis van het Departement Biologie.


Na een intensieve ontwerpwedstrijd is de ontwerpopdracht toevertrouwd aan het Nederlands-Belgische consortium bestaande uit Proof of the sum, SVR-ARCHITECTS, Exilab en Studieburo De Klerck. Proof en SVR staan in voor het architectonische ontwerp.


Het nieuwe gebouw telt 12 verdiepingen, onderverdeeld in 3 duplexen en 2 triplexen. Er komen 2 practicumzalen op het gelijkvloers en een aula op de 12de verdieping. Op de hoogste verdieping komt er ook een cafetaria met een dakterras. Eens afgewerkt, zal het gebouw een 50-tal onderzoeksgroepen uit liefst 7 verschillende departementen huisvesten. Naast vrijwel alle onderzoeksgroepen van het Departement Biologie trekken ook onderzoeksteams van Architectuur, Biosystemen, Chemie, Materiaalkunde, Microbiële en Moleculaire Systemen en Werktuigkunde in. Een aantal van die onderzoeksgroepen vormt samen het VIB-KU Leuven Centre for Microbiology. Verwacht je aan state-of-the-art-apparatuur, zoals een mooie Bio-Imaging Facility.


"Vanuit expertise en onderzoek is bekend dat organisatorisch en ruimtelijke ontwerp een symbiotische voedingsbodem vormen voor innovatie," aldus de architecten, "Daarom wordt het BioScience Centre ontworpen vanuit één hart. De centrale verticale ruggengraat in de oksel van de geknikte vorm wordt dé zenuwbaan voor kennisdeling en interactie. Uiteindelijk verbindt dit alle gebruikers van het nieuwe onderzoeksgebouw."


"De opwekking van energie gebeurt volledig fossielvrij. Daarnaast is uitgebreid onderzoek gedaan naar bronsystemen op campusniveau, de mogelijkheden van riothermie en de kans om Dijle-water als koeling in te zetten."


Het Museum voor Dierkunde kan spijtig genoeg niet volledig mee verhuizen. De befaamde walvis zal bijvoorbeeld moeten achterblijven in de stad. De toekomst van het museum is momenteel onzeker.


De verhuis is vooralsnog gepland in 2026.


Met dank aan Inge Van Hemelrijck, departementaal beheerder van het Departement BiologieArtistieke interpretatie van het nieuwe BioScience Centre (midden), geflankeerd door het Quadrivium (links) en Leuven Chem&Tech (rechts). Artistic impression of the new BioScience Centre (middle), flanked by the Quadrivium (left) and Leuven Chem&Tech (right).

The New BioScience Centre Arises


Anyone who was recently on Celestijnenlaan, or even on the highway near the campus, could not have missed it: a mastodon is being built on the campus. Not from the extinct genus Mammut, but a brand new BioScience Centre, the future home of the Department of Biology.


After an intensive design competition, the design assignment was entrusted to the Dutch-Belgian consortium consisting of Proof of the sum, SVR-ARCHITECTS, Exilab and Studieburo De Klerck. Proof and SVR are responsible for the architectural design.


The new building has 12 floors, divided into 3 duplexes and 2 triplexes. There will be 2 practical rooms on the ground floor and an auditorium on the 12th floor. There will also be a cafeteria with a roof terrace on the top floor. Once completed, the building will house around 50 research groups from no fewer than 7 different departments. In addition to almost all research groups from the Department of Biology, research teams from Architecture, Biosystems, Chemistry, Materials Science, Microbial and Molecular Systems and Mechanical Engineering are also moving in. A number of these research groups together form the VIB-KU Leuven Center for Microbiology. Expect state-of-the-art equipment, such as a beautiful Bio-Imaging Facility.


"It is known from expertise and research that organisational and spatial design form a symbiotic breeding ground for innovation," say the architects, "That is why the BioScience Centre is designed from one heart. The central vertical spine in the armpit of the kinked form becomes the nerve pathway for knowledge sharing and interaction. Ultimately, this connects all users of the new research building."


"Energy is generated completely fossil-free. In addition, extensive research has been done into source systems at campus level, the possibilities of riothermal energy and the opportunity to use Dijle water for cooling."


Unfortunately, the Museum of Zoology cannot move completely. The famous whale, for example, will have to stay behind in the city. The future of the museum is currently uncertain.


The move is planned for 2026.


(With thanks to Inge Van Hemelrijck, departmental manager of the Department of Biology)


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page